Politica de confidentialitate

1.Utilizarea conținutului site-ului

Best-Component.com

Site-ulîși rezervădreptul de a interpreta conținutul acestui siteși conținutul acestui site numai pentru uz personal.Conținutul conținutîn notificările privind drepturile de autorși alte drepturi de proprietate trebuie săfie respectatși o copie trebuie reținută.Dacăconținutul site-ului fărădeclarația corectănuînseamnăcăsite-ul nu are drepturi,nuînseamnăcăsite-ul respectiv nu are drepturiși trebuie sărespecteți principiul bunei-credințeși interesele legitime ale conținutului pentru o utilizare legitimă.Nu putețiîn nici un fel sămodificați,săcopiați,săafișați public,săpublicați sau sădistribuiți astfel de materiale sau săle folosițiîn orice alt modîn scopuri publice sau comerciale.Prohibiți oricare dintre aceste materiale pentru orice alt site web sau pentru alte medii de imprimare sau medii de rețeaîn rețea.Conținutul pe siteși editați formularul protecția juridicăprin legea dreptului de autor,orice utilizare neautorizatăpoate constitui drepturi de autor,marcăcomercialăși alte drepturi legale.Dacănu acceptați sau nuîncălcați acești Termeni,autorizarea de a utiliza site-ul va fi oprităautomatși trebuie sădistrugeți imediat toate materialele descărcate sau tipărite.

 

2.site web de diseminare a informațiilor

Disponibilitatea conținutului de pe acest site fărănici o formăde garanție.Nu garanteazăexactitateași completitudinea absolută.Siteîn produse,tehnologii,programe,prețși alocare vor putea fi modificate fărănotificare.Conținutul site-ului poate săfi expirat,Best-Component.com.Nu angajamentul de a le actualiza.Publicat cu eliberare de informații poate fiîn local dvs.încănu poate obține produsul,procesul sau serviciul,puteți aplica la Best-Component.com Business contactși distribuitor.

 

3.Submiterea utilizatorilor

Pe lângădispozițiile privind confidențialitatea,altele decât cele care trimiteți sau postați orice material pe site,sau informațiile de contact(denumiteîn continuareîn mod colectiv informație)vor fi considerate neconfidențialeși neproprietare.Utilizarea acestui site de către dvs.nu va fiîncălcând legile,reglementărileși moralitatea publică,nu la sau prin poștăsau trimiteți materiale ilegale,amenințătoare,calomniatoare,defăimătoare,obscene,pornografice sau alte materiale ilegale.Dacăoamenii au conținutși influențăde informații,existădovezi ale avertismentului sau obiecțiilor fațăde acest site nu ezitați săștergeți mesajul sau suspendarea nelimitatăa informațiilor browser-ul Web,fărăa fi nevoie săobțineți consimțământul prealabil,nici o obligație de a posta anunțul,situația este gravă,acest site poate fi scos de la utilizator.

 

4.Utilizatorii schimbăconținutul

Best-Component.com Live pentru a monitoriza sau revizui utilizatorul pentru a trimite sau a posta mesaje sau a comunica reciproc informațiiîntre eleîn orice domeniu de responsabilitate,incluzând,dar fărăa se limita la,camere de chat,forumuri Best-Component.com sau alte forumuri de utilizatori,precumși orice schimb de conținut.Best-Component.com Pentru conținutul oricărui astfel de schimb nuîși asumănici o responsabilitate,indiferent dacăacestea dau naștere la defăimare,intimitate,obscenitate sau alte probleme.Best-Component.com Păstrat când a fost găsitștergeți-le săfie privite drept abuzive,defăimătoare,obscene sau altfel recuzabile dreptul la informație.

 

5.site-ul pentru a descărca software-ul de utilizat

Dacădescărcați software din utilizarea software-ului pentru a respecta acordul de licențăsoftware pentru a aduce toți termenii de licențăsoftware.Când citițiși acceptați acordul de licențăsoftwareînainte de a nu descărca sau instala software-ul.

 

6.Conecteazăla site-uri terțe părți

Link-urile site-urilor către site-uri terțe numai ca o comoditate pentru dvs.Dacăutilizați aceste link-uri,veți părăsi site-ul.Cele mai bune site-uri Compania nu a revizuit niciun site terțăparte,aceste site-uriși conținutul lor nu controlează,.Dacăvădecideți săaccesați orice link-uri către site-uri terțe,posibilele consecințeși riscuri pe care acestea le suportăpe cont propriu.

 

7.Limitarea răspunderii

Best-Component.comși furnizorii sau terții menționați nu sunt responsabili pentru niciun fel de daune(inclusiv,dar fărăa se limita la profiturile pierdute,date pierdute sauîntreruperi de afaceri cauzate de daune),dacăaceste daune sunt datorate sau nu pot folosi Site-ulși site-urile de link-uri către orice site web sau orice informații conținuteîn astfel de site-uri cauzate,și indiferent dacăacestea au contractul respectiv,prejudiciu sau orice altăbazăjuridicăîn avansși acest lucru a fost astfel de daune pot apărea consiliere.Dacăutilizați acest site ca urmare a informațiilor sau datelor necesare pentruîntreținerea,repararea sau corectarea echipamentului,trebuie săștiți căpropria persoanătrebuie săsuporte toate costurile care decurg din acesta.Best-Component.comÎn cazul următoarelor situații fărăresponsabilitate:transmiterea de informații prin furnizorul de servicii de rețea(Best-Component.com.Și persoana autorizată),alta decât cea inițiată,transmiterea de informații,traseul,conectivitateași stocarea este asiguratăde procesul tehnic automat necesar,de selecția furnizorului de servicii de rețea de informații,pe lângăalte cerințe de răspuns automat,furnizorul de servicii de rețea nu selecteazăfurnizorii de servicii de rețea sau intermediariiîn rețea sau stocarea temporarăa informațiilor copie a formularului,în circumstanțe normale,nu o altăpersoanădecât destinatarul destinatarăa primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la informații transmiterea,rutarea sau conectarea la un timp rezonabil,prin transmiterea intactăa conținutului de informații al sistemului sau al rețelei.conectivitateași stocarea sunt furnizate de procesul tehnic automat necesar,selecția furnizorului de servicii de rețea de informații,în plus fațăde alte cerințe de răspuns automat,furnizorul de servicii de rețea nu selecteazăacești furnizori de informațiiși destinatari;furnizorii de servicii de rețea sau intermediari de rețea sau temporari păstrarea informațiilor copie a formularului,în circumstanțe normale,nu o altăpersoanădecât destinatarul destinatar a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea de informații,rutare sau conectarea la un timp rezonabil;transmitereaîn rețea a conținutului informațiilor intact.conectivitateași stocarea sunt furnizate de procesul tehnic automat necesar,selecția furnizorului de servicii de rețea de informații,în plus fațăde alte cerințe de răspuns automat,furnizorul de servicii de rețea nu selecteazăacești furnizori de informațiiși destinatari;furnizorii de servicii de rețea sau intermediari de rețea sau temporari păstrarea informațiilor copie a formularului,în circumstanțe normale,nu o altăpersoanădecât destinatarul destinatar a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea de informații,rutare sau conectarea la un timp rezonabil;transmitereaîn rețea a conținutului informațiilor intact.în plus fațăde alte cerințe de răspuns automat,furnizorul de servicii de rețea nu selecteazăacești furnizori de informațiiși destinatari;furnizorii de servicii de rețea,sistemul sau intermediarulîn rețea sau stocarea temporarăa informațiilor copia formularului,în condiții normale,nu o altăpersoanădecât cea intenționatădestinatarul a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea de informații,rutarea sau conectarea la un timp rezonabil,prin transmitereaîn sistem sauîn rețea a conținutului informațional intact.în plus fațăde alte cerințe de răspuns automat,furnizorul de servicii de rețea nu selecteazăacești furnizori de informațiiși destinatari;furnizorii de servicii de rețea,sistemul sau intermediarulîn rețea sau stocarea temporarăa informațiilor,copia formularului,în circumstanțe normale,nu o altăpersoanădecât cea intenționatădestinatarul a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea de informații,rutare sau conectarea la un timp rezonabil,prin transmitereaîn sistem sauîn rețea a conținutului informațional intact.nu o altăpersoanădecât destinatarul destinatarul a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea de informații,rutarea sau conectarea la un timp rezonabil,prin transmiterea intactăa conținutului informațiilorîn sistem sau rețea.nu o altăpersoanădecât destinatarul destinatarul a primit timpul rezervat nu mai mult decât destinatarul destinat săfurnizeze acces la transmiterea,rutarea sau conectarea la un interval de timp rezonabil,prin transmiterea intactăa conținutului de informații al sistemului sau al rețelei.

 

8.Principii generale

Best-Component.com poate modifica acești termeniîn orice moment.Ar trebui săvizitați aceastăpaginăpentru aînțelege termenii actuali,deoarece acești termeni sunt strâns corelați cu dvs.Câteva prevederi ale acestor termeni pot fiîn anumite pagini prin anunțuri sau termeni legali desemnațiîn mod expresînlocuit.